A Hédervári R. K. Egyházközség a hagyományok szerint 1031-ben alakult meg, Szigetköz történelmi központjában. Nagy múltunk egyben nagy felelősséget jelent, hisz rendkívül széles a gondjainkra bízott építészeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti jelentőségű örökség megóvásával járó feladatok skálája, ezért alapítottuk meg 25 éve a Hédervár Templomaiért Alapítványt, aminek a segítségével sikerült az elmúlt 25 évben a történelmi Boldogasszony-kápolnát és Peregrinus-kápolnát nagyjából teljesen, míg a Szent Mihály plébániatemplomot belül építészetileg helyreállítani.

A Hédervár Templomaiért Alapítvány 1990. július 1. óta működik, alapítványi célja a Hédervári plébánia templom és Boldogasszony kápolna felújítása és állagának folyamatos megóvása oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására, valamint Hédervár község műemlékekben gazdag jellegének az utókor számára történő megőrzésére.

Alapítója Hegedűs Imre, aki mindenkor elkötelezett támogatója a templomainknak és a hitélet ügyének.

A sikeres kezdetek után 2009. szeptember 8-án megújult vezetőséggel, az alapító okiratban foglaltak mellett új célokkal is folytattuk a munkát.

Az Alapítvány által végzett munkákkal Hédervár értékeit szeretnénk a továbbiakban is gyarapítani.

A múlt örökségének védelme nagyon fontos számunkra, mely nagyfokú odafigyelést igényel. Ezért munkánk során nemcsak a két hitéleti centrumra figyelünk, hanem pl. a Peregrinus kápolnára és más értékekre is.

Szilárd alapja ez az önbecsülésnek, hisz mi, akik itt élünk, büszkék vagyunk értékeinkre.

Az Alapítvány vezetősége a helyi templomok állagának megóvásán felül a közösségi életben betöltött szerepének emelésén is munkálkodik kulturális rendezvények és kiállítások támogatásával.

A civil szervezetekkel való jó kapcsolat fontos, hiszen az általuk és általunk végzett munka községünket teszi szebbé.

A Hédervári R. K. Egyházközség Képviselő-testületével és vezetőségével szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki, egymást segítve újítjuk meg folyamatosan Hédervár község műemlékeit.

Így újulhatott meg a Szent Mihály plébánia templomban a főoltárkép, az oldaloltár.

E közös akarattal, munkával tudtuk megvalósítani a templom falazat nedvesség elleni szigetelését és a vakolat cseréjét.

Közös szervezéssel alakítottuk környezetünket széppé új térburkolatokkal és az évszázados parókia kerítés felújításával.

Ezekben a munkálatokban Hédervár község lakossága nagyon sokat segített kétkezi és szakmunkájával, melynek egy nagyon látványos és szép eredménye a templom előtt csörgedező patak medrének és partjának tisztítása volt.

Kezdeményezőként szép feladatot vállalt fel a Hédervár Templomaiért Alapítvány, amikor a falu határában található Peregrinus Kápolna állagmegóvását, szépítését megkezdte, folytatja.

A Nagy Boldogasszony kápolnában amellett, hogy helyet ad a hitéletnek, művészeti és szakrális kialítások megtartására, rendezésére is van lehetőségünk.

Itt fogadjuk a zarándokokat és történelmünk eme építészeti csodájának megtekintőit.

Ez a gyönyörű, harmonikus környezet és az ezt körbeölelő árnyas park biztosít méltó helyet a Nagyboldogasszony napi Búcsúi szentmiséknek.

Mert, ha valahol nem tud megpihenni a szem, ott nem fog megpihenni a turista, a vándor sem. Ezért szorgalmazzuk, segítjük a községünkben szép számban található emlékhelyek, kőkeresztek felújítását, ápolását.

Templomaink egyre látogatottabbak, egyre szebbek és modernebbek.

A civil szervezetekkel közösen megszerveztük, megtartottuk a községünket érintő egyházi és állami megemlékezéseket, ünnepeinket.

A segítségünkkel felújított Hősök emléktáblájánál minden évben lerójuk kegyeletünket.

Megvalósíthattuk pályázati segédlettel a Hédervári Szent Mihály Plébániatemplom infrastrukturális és eszközfejlesztését. A pályázatban a templom homlokzati megvilágításának kiépítése, belső hangosítás, énekszöveg kijelző kialakítása, kiadványkészítés, valamint toronyóra elhelyezése szerepelt. A toronyóra fontos alkotóeleme a templomnak, mely az elmúlt évszázad természeti csapásai során megsemmisült, ezért az alapítvány szívügyének tekintette és folyamatosan kereste a pályázati lehetőségeket az eredetiség visszaállítására. Nem mindennapi lehetőség ez manapság, hogy községünket ennyi értékkel gyarapíthassuk.

Így válhat Szigetköz legrégebbi és legszebb temploma a legmodernebbé, s egyben mindenki számára központi szakrális találkozóhellyé is.

A legpontosabb időjelző berendezés pedig mindenkié, aki csak rátekint.

A vidéki örökség megóvásával kapcsolatos pályázatokat figyeljük, beadásukat segítjük.

A belügyminiszter 2014-ben is kitüntetések adományozásával ismerte el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, illetve érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek, személyek, szervezetek munkáját. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló rendelet értelmében külön-külön kitüntetés szolgál a műemlékek, illetve a régészeti örökség megőrzése érdekében munkálkodó szakemberek, illetve civil személyek, szervezetek megbecsülésére.

Közösségünk örömére a Hédervár Templomaiért Alapítvány 2014. április 18-án a Belügyminisztériumban tartott, Műemlékvédelmi világnap alkalmából rendezett ünnepség keretében Forster Gyula emlékéremben részesülhetett.

Az elmúlt huszonöt év alatt apró lépésekkel sok mindent megtettünk önerőből, társadalmi munkában és a különböző hazai pályázati lehetőségeket felhasználva épített szakrális örökségünk védelme és fejlesztése érdekében. Különösen örülünk annak, hogy az Állam segíti munkánkat célorientált és átlátható pályázati lehetőségek biztosításával, így segítve a helyi közösségek munkáját és a helyi értékek védelmét.

Fontos, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik segítenek az Alapítványnak és azon keresztül községünknek.

Köszönet ezért elődeinknek községünket gyarapító tevékenységükért.

Köszönet mindennapi segítőknek és gyermekeknek, felkészítőiknek.

Köszönet a Héderváriaknak, az innen elszármazottaknak mindennemű támogatásukért.

Köszönjük a támogatást, köszönjük, hogy mellénk álltak!

A sikerek közösek.

Fontos, hogy ne csak a múltból éljünk, hanem a jelenben olyan feladatokat hajtsunk végre és olyan alapokat rakjunk le, hagyjunk magunk után, melyre az utánunk jövők büszkék lesznek, építenek rá, fejlesztik és tovább tudják adni az utánuk jövőknek. Jelenben elsősorban a jövőre kell gondolni, nem feledve a múltat, s elődeinket.